Burgemeester Haitsmalaan 7

7948 AE, Nijeveen

0522 490461

cbsdewel@cbsdewel.nl

Het onderwijs

Het onderwijs op de Wel

Het onderwijs op onze school is zo ingericht dat een kind een doorgaande ontwikkeling kan doormaken. Onder normale omstandigheden kan een kind in acht jaar de school doorlopen. Kinderen waarvoor dat nodig is, kunnen ook een jaar korter of langer over de leerstof van de school doen.Vanzelfsprekend gaat dit in goed overleg met de ouders.

Wij hebben geprobeerd het onderwijs op onze school zodanig in te richten dat de kinderen de ruimte hebben voor eigen verantwoordelijkheden en zelfstandigheid. Alle kinderen werken met weektaken, waarbij ze zelf min of meer mogen bepalen wanneer ze wat doen, als het werk aan het eind van de week maar af is.

Bij al onze keuzes staat uiteraard het kind centraal. Dat betekent dat wij bij onze beslissingen steeds de vraag stellen: wat is in het belang van het kind? Het onderwijs is zo ingericht dat de kinderen aan het eind van hun loopbaan op onze school naar de vorm van voortgezet onderwijs gaan die het beste bij hen past.

In de afgelopen jaren hebben we een aantal projecten gevolgd die van invloed zijn geweest op het pedagogisch klimaat en op het onderwijs:

- Hoezociaal heeft er toe geleid dat kinderen individueel, in tweetallen en in groepen kunnen werken. Dit bevordert het sociale klimaat en geeft de kinderen het gevoel van competentie. Ook hebben ze hiermee geleerd verantwoordelijkheid voor zich zelf en voor anderen te dragen,

- Met het project Coƶperatief leren hebben we nieuwe werkvormen geĆÆntroduceerd waarbij het principe van kinderen leren van elkaar de basis is,

- Effectieve instructie en het werken met weektaken hebben er voor gezorgd dat de klassenorganisatie is gestroomlijnd,

- Het IGDI-model (interactieve gedifferentieerde directe instructie) is gericht op individuele instructie. Kort gezegd komt het er op neer dat het een werkwijze is waarbij een korte instructie wordt gegeven aan de hele klas. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan het werk en geeft de leerkracht verlengde instructie aan groepjes (of individuele) kinderen die dat nodig hebben.

In onze school hanteren wij een jaarklassensysteem. Voor onze school houdt dat het volgende in:

De kinderen komen op hun vierde verjaardag voor het eerst naar school. Ze komen dan in een instroomgroep die onderdeel is van een basisgroep van kinderen 4 en 5 jaar (in de loop van het schooljaar worden er natuurlijk ook kinderen 6). De groepen 3-4-5 zitten samen in een basisgroep waar dagelijks twee leerkrachten voor de klas staan (co-teaching). Vanaf groep6 hanteren we dit schooljaar enkele groepen.

Het onderwijs op onze school wordt adaptief gegeven.Hiermee bedoelen wij dat we met ons leerlingvolgsysteem het onderwijs aanpassen aan het individuele kind. Het houdt ook in dat de klassikale instructie alleen plaatsvindt waar dat nodig is. De verdere instructie geven de leerkrachten aan de instructietafel. Hierbij krijgt een of meer leerlingen gerichte instructie,waarbij ook het niveau waarop de leerlingen werken kan verschillen.

Het zal duidelijk zijn dat we in dit systeem alleen in bijzondere situaties kunnen besluiten om kinderen uit een groep te halen en ineen andere groep te plaatsen. In die gevallen is een diepgaander onderzoek nodig om te motiveren waarom we besluiten de leerling een groep hoger of lager te plaatsen. Zo n beslissing kunnen we alleen nemen na uitgebreid en tijdig overleg met de ouders. Inde meeste gevallen schakelen we bij deze beslissing het zorgteam van ons Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School in.

Naar onze pedagogische visie is het voor een kind niet prettig uit de groep gehaald te worden en in een aparte ruimte bijles te krijgen. We geven de zogenaamde remedial teaching in de eigen groep. Het systeem met de instructietafel maakt dit ook mogelijk.

Door zoveel mogelijk zelfstandig werken toe te passen willen we de kinderen voor bereiden op onze maatschappij, waarin ze zelf een plek in moeten gaan nemen en verantwoordelijk zullen zijn voor hun eigen keuzes.

Laatste nieuws
Kinderboekenweek Tijdens de kinderboekenweek in oktober hebben we extra aandacht besteed aan het ... Lees meer 19 oktober
Koffieochtenden Sinds dit schooljaar worden er 'koffieochtenden' gehouden op onze scho... Lees meer 11 oktober
Pleinfeest Ieder jaar in de derde week van het schooljaar wordt het pleinfeest georganiseer... Lees meer 19 september
Nieuw schooljaar We zijn weer begonnen! De eerste week zit erop. We zijn dit schooljaar gestart m... Lees meer 11 september
Laatste schooldag En dan is het al weer de laatste schooldag. Het seizoen 2017-2018 zit erop en al... Lees meer 20 juli
Kalender

13

nov

Speelgoedochtend

Speelgoedochtend

16

nov

Scala groep 1 en 2

Molenbezoek.

19

nov

Scala groep 7 en 8

Mediawijsheid

Informatieavond VO

Een informatieavond voor de ouders van de groepen 7 en 8 over de voortgezet onderwijs scholen in Meppel, aanvang 19.30 uur

23

nov

Terugkomavond groep 8

Gezellige avond groep 8 vanaf 19.30 uur
oud-leerlingen 2017-2018

Meppel Actief - Eet groente workshop

Groep 5 tot en met 8

26

nov

Scala groep 7 en 8

Mediawijsheid

27

nov

Studiedag

Studiedag, de leerlingen zijn vrij

Ouderspreekavond (deel 1)

Vrije inschrijving, groep 8 verplicht.

29

nov

Ouderspreekavond (deel 2)

Vrije inschrijving. Groep 8 verplicht.

03

dec

Peutergym

9.00 uur in het speellokaal.

05

dec

Sinterklaas

Sinterklaas bezoekt de Wel.

07

dec

Speelgoedochtend groep 1 en 2

De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen speelgoed meenemen naar school.

Copyright CBS de Wel - 2018